DCT Tana Toraja

  1.    NASDEM

     2. PKB

               3. PKS

               4. PDIP

               5. GOLKAR

               6. GERINDRA

                7. DEMOKRAT

                8. PAN

                9. PPP

              10.HANURA 

              15.PKPI